Νέο διαγωνισμό για την προμήθεια έως 10 εκατ. self test για την ανίχνευση του κοροναϊού πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στη Διαύγεια και οι προσφορές θα κατατίθενται έως τις 11 Απριλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ΓΓΠΠ.

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:

-Σε κράτος μέλος της Ενωσης.

-Σε κράτος μέλος τους Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου

-Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη σχετικούς όρους που θέτει η ΓΓΠΠ

-Σε τρίτες χώρες που δεν ανήκουν στην παραπάνω περίπτωση  και έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Γράψτε το σχόλιό σας