Τι-πρέπει-να-γνωρίζουν-τα-λογιστήρια-των-επιχειρήσεων-για-την-υποβολή-της-φορολογικής-δήλωσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι πρέπει να γνωρίζουν τα λογιστήρια των επιχειρήσεων για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ξεκίνησε και για τα νομικά πρόσωπα. Χιλιάδες επιχειρήσεις πραγματοποιούν επανελέγχους προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση χωρίς λάθη και παραλείψεις και να αποφευχθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Όπως προκύπτει από τη νομοθεσία όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας, ηλεκτρονικά για όλα τα εισοδήματά τους. Οι δηλώσεις για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2014 και μετά υποβάλλονται στο ενιαίο έντυπο Ν, το οποίο αφορά όλες τις μορφές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Το έντυπο καλύπτει τόσο τα κερδοσκοπικού χαρακτήρα όσο και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ, όλες τις μορφές νομικών προσώπων (προσωπικές εταιρείες, κεφαλαιουχικές εταιρείες και νομικών οντοτήτων) και όλες τις κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά, διπλογραφικά).

Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης ακολουθούν οι συνηθέστερες ερωτήσεις και απαντήσεις που θέτουν οι επιχειρήσεις.

1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης στις διαδικτυακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα;

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων.

2. Έχω κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο 2024. Πότε πρέπει να υποβάλω τη δήλωση;

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών (διάλυση), η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε έναν μήνα από τη διακοπή (διάλυση).

3. Επιχείρηση έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Πότε πρέπει να υποβάλω τη δήλωση;

Για την περίοδο από την αρχή του φορολογικού έτους μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 6ου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους, ήτοι, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

Παράδειγμα:
Φορολογικό έτος με λήξη την 31η Δεκεμβρίου. Η επιχείρηση τέθηκε σε εκκαθάριση 17/5/2023.

α. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το φορολογικό έτος που έληξε πριν από την περίοδο της εκκαθάρισης, δηλαδή από 1/1/2023 έως 16/5/2023, έως την 30/11/2023.

β. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση για την περίοδο της εκκαθάρισης μέχρι τη λήξη της.

– Εάν η εκκαθάριση περατωθεί στις 15/12/2024, πρέπει να υποβληθεί δήλωση για το φορολογικό έτος από 17/5/2024 έως 15/12/2024 μέχρι την 15/01/2025. 

4. Πότε υποχρεούμαι να υποβάλω δήλωση πριν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής;

Στις περιπτώσεις που η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης λήγει σε ημερομηνία προγενέστερη αυτής της δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους πριν από τη διακοπή ή την έναρξη της εκκαθάρισης, η τελευταία αυτή δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης, αντίστοιχα (ΠΟΛ.1060/2015).

5. Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE;

Οι αρχικές και τροποποιητικές εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και Ν.Ο. και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) και κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω Διαδικτύου.

6. Προσπαθώ να υποβάλω τη δήλωση και μου εμφανίζει το μήνυμα “Λάθος στην προκαταβολή προηγούμενου έτους”. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω τη δήλωση οριστικά με τη σωστή προκαταβολή;

Για να υποβάλετε τη δήλωση ηλεκτρονικά, θα πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε το τμήμα εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ, προκειμένου να διευθετηθεί η διαφορά.

7. Νομικό Πρόσωπο θέλει να υποβάλει δήλωση εντύπου Ν με επιφύλαξη. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το σχετικό πεδίο “με επιφύλαξη” στη φόρμα υποβολής της δήλωσης. Ωστόσο, για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΦΔ, πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια για τη φορολογία τους ΔΟΥ εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η ΔΟΥ να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη.

8. Το Ν.Π. έχει κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο έτος 2024. Πώς θα υποβληθεί η δήλωση διακοπής με το Ν έντυπο;

Προκειμένου να επιτραπεί στον χρήστη της εφαρμογής να καταχωρήσει τη δήλωση διακοπής για το φορολογικό έτος 2024, θα πρέπει πρώτα να έχει υποβληθεί δήλωση για το φορολογικό έτος 2023. Επομένως ο χρήστης θα προβεί πρώτα σε υποβολή της δήλωσης για το φορολογικό έτος 2023 και θα πρέπει να περιμένει 1 ημέρα προκειμένου να μεταπτωθεί η δήλωση στο Taxis και έτσι να ενημερωθεί ο κωδικός 008 (φόρος που προκαταβλήθηκε) στη δήλωση διακοπής που θα ακολουθήσει.
 

Related posts

Τι είναι το Green Aegean Interconnector για το οποίο συζήτησαν Μητσοτάκης – Σολτς

timesadmin

Η εναλλακτική επένδυση σε εταιρικά ομόλογα- Τα μυστικά της αγοράς εταιρικών ομολόγων

timesadmin

Κλείνει στις 4 Σεπτεμβρίου 2023 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

timesadmin

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 129,2 εκατ. ευρώ το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο με τη Ρωσία τον Μάιο

timesadmin

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούλιο

timesadmin

Ξεκαθαρίζει το τοπίο των servicers – Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν

James Rollner