Τα sos όλων-των-ρυθμίσεων-στα-ασφαλιστικά-Ταμεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα SOS όλων των ρυθμίσεων στα ασφαλιστικά Ταμεία

-|-

Η νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Νοεμβρίου δημιουργεί ένα νέο τοπίο διακανονισμών οφειλών προς τα ταμεία.

Το Capital.gr, με βάση έγκυρες πληροφορίες του από αρμόδιες υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ, παρουσιάζει τα σημαντικότερα σημεία των “ανοιχτών” ρυθμίσεων, αλλά και το πότε αυτές χάνονται, καθώς οι σχετικοί όροι διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ρύθμιση.

Επίσης, παρουσιάζονται οι όροι επανένταξης οι οποίοι ισχύουν για ορισμένες τουλάχιστον ρυθμίσεις.

1. Οι δυνατότητες ρύθμισης

Οι δυνατότητες, οι οποίες παρέχονται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για το διακανονισμό των οφειλών είναι οι εξής: 

– Υπαγωγή στην “Πάγια ρύθμιση” των 24 ισόποσων μηνιαίων δόσεων, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Νοεμβρίου 2022. Οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σε έως σαράντα 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

–  Υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (του ν.4738/2020). Αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα.

– Υπαγωγή σε ειδική ρύθμιση οφειλών προκύπτει μετά από δικαστική απόφαση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα όπως ισχύει.

2. Πότε χάνεται μία ρύθμιση

* Η νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων χάνεται σε περίπτωση:

-μη εμπρόθεσμης καταβολής δεύτερης δόσης της ρύθμισης εντός δωδεκαμήνου ρύθμισης ή

–  δημιουργίας νέας οφειλής.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής 1 δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

Ειδικά η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.

* Η πρώτη ρύθμιση των 100 δόσεων (σ.σ. του ν. 4305/2014) χάνεται σε περίπτωση:

– Μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ή 

– Μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών. 

Δεν χάνεται η ρύθμιση εάν ο οφειλέτης, μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των όρων αυτής:

-δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι 2 δόσεις για διάστημα ενός μήνα για κάθε μία, ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή


-δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα 1 δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μηνών. 

Στις δύο αυτές περιπτώσεις η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2%.

 

* Η δεύτερη ρύθμιση των 100 δόσεων (σ.σ. άρθρου 1 του ν. 4321/2015) χάνεται σε περίπτωση:


-Καθυστέρησης πέραν της μίας δόσης ρύθμισης, για ένα μήνα, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης


– Λόγω μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

Ειδικότερα για τους οφειλέτες τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΑ η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται με καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης.

* Η ρύθμιση των 120 δόσεων (του ν.4611/2019) χάνεται εάν:


– Δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις ρύθμισης


-Δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019. Σε σχέση με τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης και βεβαιώνονται στο K.Ε.A.O.

 

-Δεν καταβληθούν εντός 3 μηνών από την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης, οι οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση επειδή τελούσαν σε αναστολή είσπραξης


– Δεν καταβληθεί εντός 3 μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης το σύνολο των οφειλόμενων δόσεων της ρύθμισης.

* Η σύμβαση αναδιάρθρωσης στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (σ.σ. ν.4469/2017) έναντι του Ε.Φ.Κ.Α. / Κ.Ε.Α.Ο. χάνεται αυτοδίκαια στις εξής περιπτώσεις:

– εάν δεν καταβληθεί από τον οφειλέτη προς το Κ.Ε.Α.Ο., ποσό που αντιστοιχεί σε 3  δόσεις


– εάν δεν υποβληθεί η προβλεπόμενη Α.Π.Δ., εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους


– εάν δεν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στη σύμβαση, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ημερομηνία επικύρωσης της παρούσας σύμβασης αναδιάρθρωσης ή προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της παρούσας σύμβασης, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

– Η ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ( του ν.4738/2020) επέρχεται κατά το μέρος που αφορά το Κ.Ε.Α.Ο. χάνεται στις εξής περιπτώσεις:

– εάν δεν καταβληθεί ποσό που υπερβαίνει την αξία 3 μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης


– εάν το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει την αξία τουλάχιστον του 3% του συνολικά οφειλόμενου ποσού


-εάν δεν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο (αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής) των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από τη σύναψη της διμερούς σύμβασης και δεν υπάγονται σε αυτήν, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύναψη της σύμβασης, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους


-εάν δεν υποβληθεί η προβλεπόμενη Α.Π.Δ., εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους


– εάν υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατά του οφειλέτη ή αν υποβληθεί δήλωση του ότι αναστέλλει τις πληρωμές του ή επισπεύδεται εκτέλεση κατά περιουσιακών του ή επίκειται η λήψη δικαστικών μέτρων κατά του στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας


-εάν αποδειχθεί ότι η σύμβαση ρύθμισης βασίστηκε άμεσα ή έμμεσα σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο οφειλέτης, καθώς και μέλη της οικογένειας του.

3. Ποιες ρυθμίσεις έχουν ρήτρα επανένταξης 

– Στην περίπτωση της ρύθμισης των 100 δόσεων (του ν. 4305/2014 ), εφόσον η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, μπορείτε εντός 2 μηνών από την απώλειά της να υποβάλετε άπαξ αίτηση επανένταξης στη ρύθμιση μαζί με τα στοιχεία που θεμελιώνουν τη συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας.

– Δυνατότητα επανένταξης στη δεύτερη ρύθμιση των 100 δόσεων (του ν. 4321/2015), παρέχεται σε κάθε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα του ΚΕΑΟ διαπιστώσουν απώλεια ρύθμισης  οφειλόμενη σε γεγονός που  δεν άπτεται των ευθυνών σας και παρά την αποδεδειγμένη πρόθεσή σας για τη διατήρησή της. Σχετικό αίτημά σας πρέπει να υποβληθεί εντός τριμήνου από την απώλεια της ρύθμισης, στις αρμόδιες για τη διαχείριση της οφειλής Υπηρεσίες  K.E.A.O. (Περιφερειακή Δ/νση  K.E.A.O., ή Αποκεντρωμένο Τμήμα K.E.A.O.) ή Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των δόσεων που υπολείπονται από την απώλεια μέχρι την επαναφορά της ρύθμισης καθώς και των εκτός ρύθμισης οφειλών.  

4. Ποιες οι συνέπειες καθυστέρησης μίας δόσης της ρύθμισης

– Για τη νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης ανά δωδεκάμηνο ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%.

– Για την πρώτη ρύθμιση των 100 δόσεων (του ν. 4305/2014),  η καθυστέρηση πληρωμής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2%. 

Επισημαίνεται ότι η καθυστέρηση δόσης μπορεί, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, να συνεπάγεται απώλεια των ρυθμίσεων βάσει όλων των ισχυουσών διατάξεων.

Related posts

Άλμα 53,1% του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Μάιο

timesadmin

Κίνδυνος αργής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού

timesadmin

Ν. Παπαθανάσης: Κατά 20% αυξήθηκαν οι αιτήσεις ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων το 2021

timesadmin

Μετ’ εμποδίων οι πλειστηριασμοί και το 2023

timesadmin

Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ των μέτρων στήριξης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας

timesadmin

Άδ. Γεωργιάδης: Πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμή που να μπορούν να πληρώσουν οι πολίτες

timesadmin