Πως-θα-δοθούν-τα-μπόνους-απόδοσης-στους-υπαλλήλους-του e-eΦΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως θα δοθούν τα μπόνους απόδοσης στους υπαλλήλους του e-EΦΚΑ

Toυ Δημήτρη Κατσαγάνη

“Πιλότο” για τα μπόνους τα οποία θα δοθούν σε όλους τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ (βάσει όσων προβλέπει το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού υπερ-φορέα) οι οποίοι θα πιάσουν τους στόχους της διοίκησης θα αποτελέσουν τα μπόνους τα οποία θα λάβουν οι αποδοτικότεροι υπάλληλοι της ενιαίας τηλεφωνικής γραμμής (1555).

Αυτό αναφέρουν αρμόδιες πηγές του Capital.gr, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η κλιμάκωση των μπόνους για τους εργαζομένους του “1555” θα έχει ως εξής :

– Για τη Γραμματεία του τμήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, 350 ευρώ τον μήνα.

– Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται ως μέλη των θεματικών κατηγοριών, 450 ευρώ τον μήνα.

– Για τους επόπτες των τμημάτων, 500 ευρώ τον μήνα.

– Για τον προϊστάμενο του τμήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, 550 ευρώ τον μήνα.

– Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο τμήμα εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μορφών επικοινωνίας, 450 ευρώ τον μήνα.

– Για τον προϊστάμενο του τμήματος εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 550 ευρώ.

– Για τον διευθυντή της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών, 600 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, Όλο το προσωπικό του Τμήματος λειτουργεί κατανεμημένο ανά θεματική κατηγορία,όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω και αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση αιτημάτων και ερωτημάτων μέσω πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αιτημάτων (ticketing) .

Το προσωπικό του Τμήματος απασχολείται υποχρεωτικά στο εν λόγω έργο.

Οι θεματικές κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Κύριες Συντάξεις

2. Ασφάλιση και Εισφορές Μισθωτών

3. Ασφάλιση και Εισφορές Μη Μισθωτών

4. Παροχές και Υγεία

5. ΕΤΕΑΕΠ (Ασφάλιση, Εισφορές, Συντάξεις)

Τη λειτουργία και το έργο του εν λόγω προσωπικού παρακολουθούν επόπτες οι οποίοι ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή, ανά θεματική κατηγορία. Στις αρμοδιότητες των εποπτών περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ισοβαρής κατανομή των αιτημάτων ανά θεματική κατηγορία στο προσωπικό τους (από την άποψη της συνθετότητας και της δυσκολίας επίλυσης), ο συντονισμός, η επίβλεψη και η ενημέρωση του για θέματα αρμοδιότητάς του.

Τα ποσά είναι μικτά και αφορούν εργασία 22 ημέρες τον μήνα. Για εργασία λιγότερες μέρες, το bonus θα μειώνεται αναλογικά.

Η κατανομή του προσωπικού ανά θεματική κατηγορία γίνεται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά ανάλογα με τις ανάγκες και τον όγκο των εισερχόμενων αιτημάτων και δύναται να προσδιορίζεται είτε σε μηνιαία είτε σε εβδομαδιαία βάση. Για την απόδοση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ που απασχολούνται στο εν λόγω έργο, τίθενται οι ποσοτικοί στόχοι όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα, η επίτευξη των οποίων αξιολογείται σε μηνιαία βάση.

Σύμφωνα με την ίδια εισήγηση, για τον υπολογισμό των επιδόσεων των υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αιτημάτων που εξυπηρετούν ανά ημέρα εργασίας, για το σύνολο των ημερών εργασίας εντός ενός μήνα: (συνολικός αριθμός αιτημάτων που εξυπηρετήθηκαν στη διάρκεια ενός μήνα) / (αριθμός ημερών εργασίας στη διάρκεια του ίδιου μήνα).

Για την απόδοση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ που απασχολούνται ως επόπτες των θεματικών κατηγοριών, ως στόχος ορίζεται η επίτευξη του 60% του στόχου της θεματικής κατηγορίας που εποπτεύουν, η οποία αξιολογείται σε μηνιαία βάση. Διευκρινίζεται ότι για υπαλλήλους που εντάσσονται σε θεματικές ομάδες για διαστήματα μικρότερα του μήνα, η μέση ημερήσια επίδοσή τους υπολογίζεται για το διάστημα που απασχολήθηκαν.

Για την απόδοση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά ως στόχος ορίζεται η επίτευξη του 70% του στόχου όλων των θεματικών κατηγοριών του Τμήματος, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω. Για την απόδοση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών ως στόχος ορίζεται η επίτευξη των στόχων των Προϊσταμένων του Τμήματος Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά και του Τμήματος Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Άλλων Μορφών Επικοινωνίας, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν. Το έργο του Τμήματος Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά υποστηρίζεται διοικητικά από Γραμματεία, για τα μέλη της οποίας ως στόχος ορίζεται η επίτευξη του 50% του στόχου όλων των θεματικών κατηγοριών από τους υπαλλήλους του Τμήματος, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, χωρίς να απαιτείται ατομική απόδοση Σχετικά με την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ως ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση αιτημάτων ορίζεται η διαδικασία που περιλαμβάνει και την επικοινωνία των απαντήσεων στους ενδιαφερομένους προφορικά ή / και γραπτά καθώς και την κατάλληλη ενημέρωση του συστήματος ticketing η οποία περιλαμβάνει:

-Την απάντηση του αιτήματος 

-Τη συνοπτική περιγραφή των ενεργειών που έγιναν για την εξυπηρέτηση του αιτήματος

-Τον τρόπο επικοινωνίας της απάντησης

-Τη σήμανση του αιτήματος ως “κλειστό”

Η επίτευξη των στόχων, ως προς την εξυπηρέτηση των αιτημάτων που θα λαμβάνονται από τον Ενιαίο Αριθμό Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555, θα προσδιορίζεται σε μηνιαία βάση και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και αναφορές που θα αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα TCM. Ο έλεγχος και η έγκριση των σχετικών αναφορών απόδοσης που θα παράγει το εν λόγω σύστημα, θα διενεργείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, ο οποίος θα επιβεβαιώνει τις επιδόσεις των υπαλλήλων καθώς και την επίτευξη ή μη των στόχων. Για την επιβεβαίωση της ορθής αποτύπωσης των εξυπηρετούμενων αιτημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα TCM, θα διενεργούνται σε περιοδική βάση δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε πολίτες που εξυπηρετήθηκαν από τους επόπτες των θεματικών ομάδων.

Υπενθυμίζεται το νομοσχέδιο του Υπουργού Εργασίας, κου Κωστή Χατζηδάκη -το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τις αμέσως επόμενες μέρες (σ.σ. έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση από τον περασμένο μήνα)- προβλέπει πως “για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, χορηγείται χρηματικό ποσό, ως επιβράβευση παραγωγικότητας. Κριτήριο για τη χορήγηση του ποσού είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου σύμφωνα με μετρήσιμους στόχους που τίθενται από τον Διοικητή σε ορισμένη Γενική Διεύθυνση”.

Στελέχη των ταμείων αναφέρουν πως τα μπόνους τα οποία θα δοθούν στους αποδοτικούς υπαλλήλους της γραμμής του “1555” θα αποτελέσουν τον οδηγό για τα μπόνους τα οποία θα λάβουν οι υπάλληλοι και στις άλλες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αφού ψηφισθεί το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. 

Related posts

Θ. Σκυλακάκης: Θα έχουμε ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια

timesadmin

Γ. Στουρνάρας: Η αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων από τους servicers θα κρίνει την επιτυχία του ΗΡΑΚΛΗ

timesadmin

Έσοδα 60 εκατ. ευρώ από την οικειοθελή παροχή του ελληνικού εφοπλισμού

timesadmin

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Ιδιαίτερα αρνητικές οι προσδοκίες των νοικοκυριών για το 2022

timesadmin

Κ. Φραγκογιάννης: Κατά 80% αυξήθηκαν οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, κατά 37% οι εξαγωγές μας

timesadmin

Χρ. Σταϊκούρας: “Κύριε Τσίπρα, είστε εγκλωβισμένος σε έναν κόσμο ψευδαισθήσεων, αυταπάτης και λαϊκισμού”

timesadmin