Ποιοι-θα-λάβουν-το-έκτακτο-επίδομα-ακρίβειας-το-Πάσχα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα λάβουν το έκτακτο επίδομα ακρίβειας το Πάσχα

του Δημήτρη Κατσαγάνη

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή έκτακτου επιδόματος Πάσχα σε 1,7 εκατ. δικαιούχους “τρέχει” από χθες. Και αυτό γιατί το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε τροπολογία στην οποία προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού πριν από το Πάσχα και πιο συγκεκριμένα έως τις 21 Απριλίου, σε συνέχεια των σχετικών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, νωρίτερα εντός του μήνα.

Πιο αναλυτικά, οι όροι ανά κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με την τροπολογία, έχουν ως εξής:

Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων Πάσχα 2022

Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όσους κατά μήνα Μάρτιο 2022 λαμβάνουν:

– οριστική προσωρινή Κύρια σύνταξη προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας θανάτου,

– προσυνταξιοδοτική παροχή,

– αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),

-διάφορες άλλες συνταξιοδοτικές παροχές (πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης κλπ.).

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση χορηγείται, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– ετήσιο ατομικό φορολογητέο, πραγματικό τεκμαρτό, εισόδημά τους για το φορολογικό 2020 δεν υπερβαίνει τα 7.200,00 ευρώ και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό τεκμαρτό, εισόδημά τους δεν υπερβαίνει 14.400 ευρώ φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα. Σαν τέτοιο θεωρείται το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου μέρους συμφώνου συμβίωσης που προκύπτει από δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2020, οποία έχει υποβληθεί μέχρι δημοσίευση του παρόντος.

-Η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίστηκε για υπολογισμό του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), οποία προκύπτει από πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, του υπόχρεου, του/της συζύγου μέρους συμψώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να υπερβαίνει των 200.000,00 ευρώ.

– Κατά έναρξη ισχύος του παρόντος είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμφωνα τα στοιχεία που τηρούνται μητρώο Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και έχουν υποβάλει, μέχρι δημοσίευση του παρόντος, δήλωση φορολογίας εισοδήματος για φορολογικό 2020 ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο που πληροί τα κριτήρια ανέρχεται σε 200 ευρώ, ανεξάρτητα του αριθμού εξαρτώμενων μελών αυτού. Σε περίπτωση που δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη και από e-Ε.Φ.Κ.Α. και από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), h ενίσχυση καταβάλλεται από e-Ε.Φ.Κ.Α. Σε περίπτωση που και οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι ενίσχυσης, ενίσχυση των 200,00 ευρώ καταβάλλεται και στους δικαιούχους.

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι τις 21.4.2022.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται οποιαδήποτε κράτηση, τέλος εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται βεβαιωμένα χρέη Φορολογική Διοίκηση και υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα.

Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών χρήμα άτομα αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού

– Για μήνα Απρίλιο 2022, οι προνοιακές παροχές χρήμα άτομα αναπηρία προσαυξάνονται κατά 200 ευρώ.

Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης των προνοιακών παροχών και καταβάλλεται άπαξ, ανεξαρτήτως αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν περισσότερες μίας από τις προβλεπόμενες προνοιακές παροχές.

Η καταβολή προσαύξησης πραγματοποιείται μέχρι 21.4.2022 και τη λαμβάνουν:

α) τα άτομα αναπηρία που θα κριθεί ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής προνοιακής παροχής σε χρήμα για τον μήνα Απρίλιο 2022, μετά την τακτική καταβολή μηνιαίας προνοιακής παροχής του μηνός αυτού και

β) οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων γενικά ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση. Αν οι δικαιούχοι ενίσχυσης παρούσας πληρούν και τις προϋποθέσεις για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν ενίσχυση του προηγούμενου άρθρου.

– Για μήνα Απρίλιο 2022, μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων χορηγούνται προσαύξηση ύψους 200,00 ευρώ.

Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης σύνταξης και του προαναφερθέντος επιδόματος και καταβάλλεται άπαξ.

Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι 21η 4. 2022, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων χορήγησης σύνταξης και του επιδόματος δεν έχει ανασταλεί.

Αν η προσαύξηση καταβληθεί λόγω αναστολής ισχύος οικείας εγκριτικής απόφασης, αποδίδεται στους δικαιούχους τυχόν άρση ανωτέρω αναστολής.

Αν οι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης πληρούν και τις προϋποθέσεις για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν ενίσχυση του προηγούμενου άρθρου.

– Για μήνα Απρίλιο 2022, μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμενων μονάδων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος υπέρ των οποίων είναι ισχύ, κατά 31.3.2022, εγκριτική απόφαση χορήγησής της, προσαυξάνεται διπλάσιο.

Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης εισοδηματικής ενίσχυσης του πρώτου εδαφίου, ισχύς των οποίων έχει ανασταλεί, και καταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου μηνιαίου ορίου του εγγυημένου και των ανώτατων μηνιαίων ορίων ανά ωφελούμενη μονάδα.

Η προσαύξηση καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ισχύς οικείας εγκριτικής απόφασης έχει ανασταλεί, αποδίδεται στους δικαιούχους τυχόν άρση ανωτέρω αναστολής. Η καταβολή προσαύξησης προηγείται τακτικής καταβολής μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και πραγματοποιείται μέχρι την 21.4.2022.

– Το επίδομα παιδιού χορηγείται στους δικαιούχους πρώτης δόσης του έτους 2022, με προσαύξηση του μηνιαίως χορηγούμενου κατά ήμισυ. Η καταβολή προσαύξησης αυτής πραγματοποιείται μέχρι 21η42022.

Αντίστοιχη προσαύξηση χορηγείται στους λοιπούς δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2022, μετά την έγκριση αίτησης τους.

Η προσαύξηση θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Αν, μετά την καταβολή προσαύξησης, από εκκαθάριση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων του φορολογικού έτους 2021 μεταβληθεί η κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων για το 22:

α) εφόσον προκύψει αχρεώστητη, εν όλω ή εν μέρει, καταβολή του επιδόματος, η καταβληθείσα προσαύξηση επιστρέφεται αναλόγως

β) εφόσον προκύψει ότι αναδρομικά δικαιούνται μεγαλύτερο επιδόματος, η προσαύξηση που καταβλήθηκε αυξάνεται αναλόγως, και το υπολειπόμενο αυτής αποδίδεται στους δικαιούχους μαζί με την καταβολή του ανωτέρω αναδρομικώς οφειλόμενου του επιδόματος.

Η προσαύξηση των παροχών είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, υπόκειται οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης , δεν δεσμεύεται και συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη Φορολογική Διοίκηση και υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία τα πιστωτικά ιδρύματα και υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα.

Επίδομα εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων αναστολή σύμβασης εργασίας

Εάν η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τέθηκε σε αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο τρέχοντος έτους 2022, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Το επίδομα εορτών Πάσχα του έτους 2022 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους από το Υπουργείο Εργασίας.

Related posts

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν στις 31 Δεκεμβρίου

timesadmin

Ιωάννης Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Τεράστια όρεξη για επενδύσεις σε ΑΠΕ

timesadmin

Χρ. Σταϊκούρας: Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αμβλύνει τις σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις

timesadmin

Στα σκαριά αλλαγές στις συντάξεις όσων εργάζονται

timesadmin

Αυξήσεις στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε ορισμένα δρομολόγια

timesadmin

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Power Pass – Τα SOS

timesadmin