Κατασκευές:-Κατατίθεται-ο-νόμος-για-τις-πρότυπες-προτάσεις-–-Τι-είναι-και-πώς-θα-αλλάξουν-την-αγορά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατασκευές: Κατατίθεται ο νόμος για τις πρότυπες προτάσεις – Τι είναι και πώς θα αλλάξουν την αγορά

Tης Ελένης Μπότα

Κατατίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες εντός της εβδομάδας (Τρίτη ή Πέμπτη) το νομοσχέδιο για τις πρότυπες προτάσεις του Υπουργείου Υποδομών. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να επιταχυνθεί η ωρίμανση των μεγάλων έργων υποδομής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, θα μειωθεί ο προϋπολογισμός των έργων που θα μπορούν να ενταχθούν στις πρότυπες προτάσεις, από τα 200 εκατ. ευρώ που προβλεπόταν αρχικά, σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα. 

Όπως εκτίμησε πρόσφατα ο Γιώργος Συριανός, Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ “Οι προτάσεις καινοτομίας με πρωτοβουλία του Ιδιωτικού Τομέα – οι οποίες εφαρμόζονται ήδη σε πολλές άλλες χώρες, ακόμη και στην ΕΕ – έρχονται να συμβάλλουν στην ταχύτερη και οικονομικότερη υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου και να οδηγήσουν την χώρα σε ταχεία ανάπτυξη μετά την μακροχρόνια οικονομική αλλά και την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. Ουσιαστικά ιδιωτικοί φορείς μπορούν να διαμορφώσουν και να υποβάλουν πρόταση για ένα έργο για το οποίο δεν υπάρχει εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία – στη μέχρι σήμερα διαδικασία βάσει νόμου την πρωτοβουλία έχει πάντα το Δημόσιο”.

Σύμφωνα με τον ίδιο “τα έργα παραχώρησης αυτή τη στιγμή χρειάζονται 7 – 8 χρόνια για να αναδειχθεί ανάδοχος. Υπό αυτές τις συνθήκες ο τομέας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και να απαντήσει στα χρονοδιαγράμματα και στις σύγχρονες μεγάλες απαιτήσεις. Οι προτάσεις καινοτομίας μεταξύ άλλων μειώνουν τη διαδικασία σε 1 με 1,5 χρόνο από την κατάθεση της Πρότασης”. 

Πώς λειτουργούν οι πρότυπες προτάσεις

Οι πρότυπες προτάσεις κατατίθενται αποκλειστικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου ημερολογιακού τριμήνου στην Επιτροπή Αξιολόγησηςμέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και συνοδεύονται από πλήρη φάκελο υποστηρικτικών στοιχείων και εγγράφων. Σε αυτά ανήκουν αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου, τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης, αναλυτική τεκμηρίωση της αξίας της προτεινόμενης επένδυσης, μελέτη κόστους – οφέλους και γενικά στοιχεία που αποτελούν προϊόν ολοκληρωμένης μελέτης.

Επίσης, για την υποβολή της πρότυπης πρότασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ύψους ίσου με ποσοστό 1‰ επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου. Ο προτείνων δύναται να αποσύρει οποτεδήποτε την πρότυπη πρόταση που υπέβαλε. Εφόσον ο προτείνων αποσύρει την πρότυπη πρόταση μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, επιστρέφεται στον προτείνοντα ποσό του παραβόλου που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 30% της αξίας του, με πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων. Σε περίπτωση μεταγενέστερης απόσυρσης πρότυπης πρότασης, το καταβληθέν ποσό παραβόλου δεν επιστρέφεται. Εάν ο προτείνων αποσύρει πρότυπη πρόταση, δεν δικαιούται να επανέλθει με νέα πρότυπη πρόταση ως προς το ίδιο έργο υποδομής για χρονική περίοδο έξι μηνών.

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί δύο ή περισσότερες πρότυπες προτάσεις με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο, η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων τις εξετάζει ταυτόχρονα και εισηγείται την έγκριση μόνο της πιο σκόπιμης και συμφέρουσας πρότυπης πρότασης.

Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων ενημερώνει τον προτείνοντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως προς την πληρότητα ή τις ελλείψεις της υποβληθείσας πρότυπης πρότασης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής και, εφόσον απαιτείται, τον καλεί να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία εντός 30 ημερών. Σε κάθε όμως, περίπτωση, η διαδικασία αξιολόγησης της πρότυπης πρότασης ολοκληρώνεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του αποδεικτικού παραλαβής της πρότυπης πρότασης.

Εάν η Επιτροπή κάνει δεκτή την πρότυπη πρόταση, υποβάλει τη θετική εισήγησή της στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος εισάγει, με πρότασή του, την πρότυπη πρόταση προς τελική κρίση στην Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Στη συνέχεια προχωρούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου με τη σύνταξη των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης και λοιπών διαδικασιών.

Η αποζημίωση

Εάν οριστικός ανάδοχος της σύμβασης ανακηρύσσεται διαγωνιζόμενος που δεν είναι ο προτείνων, ο οριστικός ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον προτείνοντα τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης σε διάστημα δύο μηνών. Για τη διασφάλιση της αποζημίωσης του προτείνοντα, προβλέπεται η καταβολή εγγύησης από τον προσωρινό ανάδοχο ποσού ίσου με τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης. Η διάρκεια της εγγύησης ανανέωνεται μέχρι να υπάρξει οριστικός ανάδοχος. 

Related posts

Πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης ξεκινά η ΓΕΠΟΕΤ

timesadmin

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 3,4% η παραγωγή των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών υδατοκαλλιέργειας το 2020

timesadmin

Γερμανία-Μελέτη: Οι τιμές των τροφίμων ενδέχεται να αυξηθούν περισσότερο από 10% φέτος

timesadmin

ΤτΕ: Άλμα 92,1% των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο οκτάμηνο του 2022

timesadmin

Στις 31 Μαΐου 2022 θα καταβληθούν τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ

timesadmin

Πώς ο πληθωρισμός αυξάνει τα δίδυμα ελλείμματα

timesadmin